مظاهر سبحانی و نبوی شاه در پرتو جهان‌بینی استعاری ظل‌اللّهی در دیوان رشیدالدین وطواط

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در چند دهة اخیر اقسام اسنادهای مجازی و ساختارهای تشبیهی فارغ از نقش زیبایی‌شناختی‌ محض‌شان از منظر نقش عمیق اجتماعی و فرهنگی‌ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در مطالعات ادبی اسنادهای مجازی و ساختارهای تشبیهی که در این مقاله با عنوان عام استعاره‌ از آنها یاد خواهد شد عموماً نقش زینتی صرف دارند و به عنوان یکی از مهم‌ترین صناعات بلاغی در نظر گرفته می‌شوند، باری به نقش محوری استعاره در خلق نوعی ارتباط خاص برای القای جهان‌بینی مشخصی کمتر توجه شده است. در دهه‌های اخیر مطالعات بسیاری در رشته‌های مختلف نشان داده است که استعاره یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در طول تاریخ به وسیلة آن پدید‌ه‌ها در جهان به واقعیت یا دانش برای انسان تبدیل شده‌اند. به باور این اندیشمندان هر استعاره‌ای می‌تواند توصیف‌های متفاوتی از یک حقیقت ارائه ‌دهد. به عبارت دیگر استعاره‌ها ادراک و تجربة انسان را به طرز خاصی تنظیم می‌کنند که نشان‌دهندة جهان‌بینی مشخصی نسبت به پدیده‌ای است. استعاره‌ها از این منظر بر پایة فرضیه‌ها و دیدگاهها و ارزشگذاریهای پنهان به وجود می‌آیند و جهان‌بینی خاصی را به مخاطب القا میکنند. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر نظریه‌های معاصر دربارة استعاره و با بررسی مظاهر سبحانی و نبوی شاه در دیوان رشیدالدین وطواط، شاعر صاحب‌نام قرن ششم هجری استعارة محوری این جهان‌بینی که مبنای توصیف‌های متنوع و متفاوت اکثر قریب به اتفاق قصاید دیوان اوست تحلیل و بررسی شود و از این رهگذر شیوه‌های ارتباطی‌ای که وی تحت تأثیر استعارة مادر از آن بهره جسته است مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The divine and prophetic manifestations of king base on “shadow of God” metaphor in Rashid al-Din Vatvat’s poetry

نویسنده [English]

  • Mohammad Ahmadi
PhD Graduate of Persian language and Literature from Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years all the figurative attributions and similitic structures which are commonly known as metaphors, regardless of their decorative and ornamentative use have been studied to highlight their significant sociological and cultural role. In literary studies metaphors are usually seen as decoration, a deviant form of language that is particularly used for ornamentation, while the communicative role of metaphors for constituting reality is usually disregarded. Metaphors now are seen as a major means for communication that serve as a structuring principle to construct reality. A number of theorists in various fields have helped to develop the perspective that metaphor is a primary means by which phenomena in the world become objects of reality or knowledge for us. These scholars were instrumental in introducing the notion that metaphors can produce a different description of the same reality. Metaphors from this perspective are formed based on hidden assumptions, values and viewpoints in order to represent and promote a particular worldview. This paper base on recent theories about metaphor will provide an extensive analysis of various divine and prophetic manifestations of king in Rashid al-Din Vatvat’s Divan to show the metaphorical basis of the diverse descriptions and qualifications of king in his poetry and to illustrate the communicative means used under the influence of the original metaphor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • vatvat
  • shadow of God
  • caliph of God
  • king
  • rhetorical analysis
  • metaphor criticism
CAPTCHA Image