بررسی و تحلیل تراژدی سیاوش بر مبنای نظریۀ "میتوس تراژدی" فرای

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

چکیده

شاهنامه فردوسی از آثار ادب کلاسیک ایران است که بسیاری از داستان‌های آن از منظر یک اثر تراژیک قابل بررسی است. سوگ سیاوش به عنوان روایتی کهن با هستۀ تراژیک از جملۀ این داستان-هاست. در این پژوهش داستان سیاوش بر اساس نظریۀ «میتوس تراژدی» نورتروپ فرای ، منتقد کانادایی بررسی شده است. بر مبنای این نظریه، که اصولی جهان‌شمول را در بررسی آثار تراژیک ارائه می‌دهد، داستان سیاوش از مولفه‌هایی همچون ناهمخوانی عشق و ساختار اجتماعی، سلطۀ بی‌قید و شرط تقدیر و همچنین مراحل شش‌گانه‌‌ای برخوردار است که آن را در ردیف یکی از زیباترین تراژدی‌های جهان قرار می‌دهد. فرای در نظریـۀ خود به شخصیت ضدقهرمان نمی‌پردازد، این سیر وقایع، جبر زمانه و خواست خدایان است که دوستی‌ها را به دشمنی بدل می‌سازد. در داستان سیاوش نیز سلطه تقدیر و بازی زمانه، افراسیاب را نادانسته و بی‌سبب در برابر داماد و دختر خویش قرار می‌دهد و هر دو طرف بی‌آنکه بخواهند به مصاف هم می‌روند. از دیگر مولفه‌های تراژدی، اجتناب ناپذیری فاجعۀ نهایی است که در سوگ سیاوش، به بهترین نحو به مخاطب القا می‌گردد. برقراری ثبات و آرامش پایانی و همچنین جهان‌بینی تقدیر مدار حاکم بر داستان به آفرینش نوعی تسلای متافیزیکی می‌انجامد که لازمۀ بخش پایانی یک اثر تراژیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Siavash tragedy Based on the "mythos tragedy" Frys' theory

نویسندگان [English]

  • mohammad fouladi 1
  • Masoumeh maaref vand 2
2 PhD student in Persian language and literature
چکیده [English]

Ferdosis' Shahnameh is one of Iranian classical literature that many of its stories can be studied from the perspective of a tragic effects. Siavash mourning as ancient tradition with its tragic core is sample of these stories. In this study Siavash story based on the theory of "mythos tragedy" by Northrop Frye (Northrop Frye), Canadian critic's review will be considered. According to this theory, the universal principles which are provided for consideration of tragic works; Siavash story is components of the incompatibility of love and social structure, dominated by unconditional recognition also enjoys six stages that ranking it in the most beautiful tragedy works of the world. Frye in his approach don’t look at anti-hero character, because in the tragic works all are friends together; so this course of events and god's will cause friendship changed to hostility. In Siavash story and game of time and dominated by fate, make Afrasiab be against with his groom and his daughter and both sides are struggle together unwillingly. Other components of the tragedy, is inevitable ultimate tragedy that in mourning Siavash, with best way is inspired to the audience. Stability and peace as well as world-cum-circuit at end of the story cause creation of a kind of metaphysical consolation tangential direction required for the final part of tragic effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Northrop Frye
  • mythos tragedy
  • Shahnameh
  • Siavash
CAPTCHA Image