کلیدواژه‌ها = سوره‌های کوتاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اصولِ شعرِ کودک در ترجمۀ‌ منظوم کودکانۀ ده سورۀ کوتاه قرآن کریم

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-171

10.22091/jls.2019.2590.1122

نسرین کریم پور؛ فاطمه اختران فر