کلیدواژه‌ها = سعدی
تقابل‌های دوگانه و معنایی در ساختار بلاغی و نحوی کلام سعدی

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 327-351

10.22091/jls.2023.8685.1443

سکینه یگانه؛ محمدعلی خالدیان؛ کبری نودهی


بررسی چند حکایت‌‌ از گلستان بر اساس نظریۀ زمانی ژنت

دوره 7، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 9-38

10.22091/jls.2018.2560.1121

خدابخش اسداللهی؛ فرناز شاه محمدی