مرگ شخصیّت در رمان نو «شازده احتجاب» گلشیری

مریم افرافر؛ ابراهیم محمدی

دوره 9، شماره 15 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22091/jls.2019.2649.1125

چکیده
  رمان نو که در فرانسه با آثاری از «ساروت» و «رب گریه» آغاز شده بود، چند دهه بعد توانست با رمان شازده احتجاب گلشیری به عنوان گونه‌ای از رمان وارد ایران شود. گلشیری توانست با به کارگیری خلاقانۀ عناصر رمان نو به خوبی از عهدۀ این نوع برآید؛ به گونه‌ای که هم اثرش تقلید صرف نیست و هم از ویژگی‌‌های رمان نو خارج نشده‌است. گرچه امروزه ...  بیشتر