بررسی افعال استثنایی مرکب و راه تشخیص آن در جمله

سعید دامنی؛ اسحاق میربلوچ زائی

دوره 11، شماره 20 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-153

https://doi.org/10.22091/jls.2022.7616.1348

چکیده
  پژوهش حاضر نقد، بررسی و توصیفِ گونه‌ای از افعال زبان فارسی است که ساختاری متفاوت با سایر افعال در جمله دارند. در مورد این ساخت فعلی بین دستورنویسان زبان فارسی اختلاف نظرهایی وجود دارد که فهم درست و تشخیص آن را با دشواری‌‌هایی همراه ساخته است. تأمل در نام‌‌هایی که صاحب‌‌نظران گرامی بر این گونۀ فعلی نهاده‌‌اند، شدت اختلاف نظر و ...  بیشتر