بررسی و تحلیل ویژگی‌های خاص دستوری و نگارشی در تفسیر سورآبادی

محمد مصطفی رسالت پناهی؛ حبیب متقی؛ رضا شجری

دوره 11، شماره 19 ، شهریور 1400، ، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6841.1325

چکیده
  تفسیر سورآبادی یکی از کهن‌ترین تفسیرهای قرآن به زبان فارسی است که علاوه بر ارزش فکری و محتوایی، از حیث مطالعات زبان‌شناسانه به ویژه دستور تاریخی اهمیّت ویژه‌ای دارد. هرچند سورآبادی از زبان فارسی رایج قرن پنجم استفاده کرده، ولی کاربرد واژگان و شیوة به کارگیری آنها در جمله، نثر او را تا حدّی متمایز از دیگر آثار این قرن کرده است. روش ...  بیشتر