نگاهی جدید به نوعی از صفت خاص و عام در زبان فارسی

فاطمه حسین پور ماستری؛ عباسعلی وفایی

دوره 11، شماره 19 ، شهریور 1400، ، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6154.1273

چکیده
   با دقت در کتاب‌های دستور زبان فارسی، متوجه این موضوع می‌شویم که اکثر تقسیم‌بندی‌ها در مورد صفت، تکراری و شبیه به هم هستند؛ بنابراین در این پژوهش در حوزۀ معنایی و با توجه به اختصاص یا عدم اختصاص (عمومیت) صفت به موصوف‌ها، تقسیم‌بندی جدیدی از صفت صورت‌گرفته ‌‌است و بر این اساس صفات به دو دستۀ خاص و عام تقسیم ‌شدند؛ صفات خاص بر ...  بیشتر