تبیین استعاره‌های انتقادی بخش اساطیری شاهنامه

شهرزاد بهمنی

دوره 10، شماره 18 ، اسفند 1399، ، صفحه 117-144

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6107.1269

چکیده
  استعارة انتقادی اهداف و ایدئولوژی‌های سازندة معنای زبان را شناسایی می‌کند که راهبردی مهم، در جهت نظریة بلاغت برای مشروعیت زبانی در تحلیل‌های گفتمانی است. داستان‌های بخش اساطیری شاهنامه، از کیومرث تا کیخسرو که در طرح طبقه‌بندی زمینة ایدئولوژیک گفتمان قرار دارد، در این نوع تحلیل‌ها گنجانده می‌شود تا بتوان زیرساخت معناهای زبانی ...  بیشتر