بررسی کارکرد عناصر موسیقایی در شعر علوی معاصر

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ زینب شیخ حسینی

دوره 10، شماره 18 ، اسفند 1399، ، صفحه 187-221

https://doi.org/10.22091/jls.2020.5603.1235

چکیده
  «شعر علوی» یکی از شاخه‌‌های اصلی شعر آیینی به‌‌شمار می‌‌آید که تاکنون مورد بررسی همه‌‌جانبه و علمی قرار نگرفته‌‌ و در اندک پژوهش‌‌های انجام‌‌شده در این زمینه بیشتر به محتوا و درون‌‌مایة آن پرداخته ‌‌شده‌‌است. رسالت دینی و کارکرد مذهبی این اشعار در گرو تأثیرگذاری عمیق این اشعار در مخاطب است. موسیقی یکی از عناصر سازندة ...  بیشتر