نویسنده = ������������ ���������������� ������������������
نقد فیلم «ستاره است» بر اساس نظریه‌های رمان پسامدرن

دوره 9، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 233-258

10.22091/jls.2019.3999.1174

شیرزاد طایفی؛ محمّدحسین رمضانی فوکلائی