نویسنده = ���������� �������������� ��������
جلوۀ عارفانۀ آیرونی نمایشی در دفتر اوّل مثنوی معنوی

دوره 9، شماره 15، خرداد 1398، صفحه 283-314

10.22091/jls.2019.3599.1158

جلیل مشیّدی؛ احمد حیدری گوجانی