نویسنده = ���������� �������������� ����������
مقایسه عناصر اجرایی در نقالی و تعزیه‌خوانی

دوره 9، شماره 15، خرداد 1398، صفحه 193-229

10.22091/jls.2019.3438.1150

سمانه کیانی بیدگلی؛ اقدس فاتحی