انسجام واژگانی و دستوری با رویکرد به واژه های مکرّر در دیوان منوچهری (بر اساس نظریۀ هلیدی و حسن)

فاطمه یاوری؛ عباسعلی وفایی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رحیم طاهر

دوره 8، شماره 13 ، شهریور 1397، ، صفحه 163-192

https://doi.org/10.22091/jls.2018.2716.1127

چکیده
  در این پژوهـش با بهـره­ گیـری از نظـریۀ تکامل­ یافته انسجـام هلیـدی و حسن (۱۹۸۵) در زبـان ­شناسـی نقش ­گـرا، به تحلیل انسجام و پیوستگی در ابیاتی که با رویـکرد به «واژه­های مکرّر» در دیوان منوچهری بوده پرداختـه ­ایم تا روشن نماییم ابیات این دیـوان ارتباط معنـایـی زنجیـره­ های انسجـامی را چگونه محقق می ­سـازند. بر ...  بیشتر