1. بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری

عصمت خوئینی

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، ، صفحه 85-107

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2016.988

چکیده
  در مقاله حاضر، نویسنده با بیان اینکه پس از حدود یک قرن فترت در شعر سدة نهم، سبک هندی حرکت تازه ای را در شعر و به تبع آن در زبان فارسی پدید آورد، به جستجوی عوامل این نو شدگی در شعر نظیری - به عنوان یکی از نمایندگان برجستة این سبک- می‌‌پردازد و از طریق بررسی200 غزل وی و جمع آوری نمونه‌‌های متعددی از این نوع تحولات زبانی و تجزیه و تحلیل ساختاری ...  بیشتر