نویسنده = ������ ������������ ����������
بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار صباحی بیدگلی

دوره 9، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 39-68

10.22091/jls.2020.4556.1197

خدابخش اسداللهی؛ رحیم سلامت آذر


بررسی چند حکایت‌‌ از گلستان بر اساس نظریۀ زمانی ژنت

دوره 7، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 9-38

10.22091/jls.2018.2560.1121

خدابخش اسداللهی؛ فرناز شاه محمدی