نویسنده = �������� ������ ��������������
وصف در شهنشاهنامۀ سلیمانی اثر فتح‌‌الله عارف

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 87-116

10.22091/jls.2021.6342.1289

نسرین اسکندری؛ احمدرضا یلمه ها