نویسنده = ������������ ��������������
انسجام واژگانی و دستوری با رویکرد به واژه های مکرّر در دیوان منوچهری (بر اساس نظریۀ هلیدی و حسن)

دوره 8، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 163-192

10.22091/jls.2018.2716.1127

فاطمه یاوری؛ عباسعلی وفایی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رحیم طاهر


فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 7-38

10.22091/jls.2015.473

عباسعلی وفایی؛ سمیه آقا بابایی