نویسنده = �������������� ��������������
بررسی و تحلیل تلمیح و انواع آن در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 115-140

10.22091/jls.2018.1975.1093

حمیدرضا قانونی؛ پروین غلامحسینی