نویسنده = ������������ ��������������
تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 101-116

10.22091/jls.2016.730

منیر عسگر نژاد؛ محمدعلی گذشتی