نویسنده = ������ ������������ ��������
بررسی کارکرد عناصر موسیقایی در شعر علوی معاصر

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 187-221

10.22091/jls.2020.5603.1235

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ زینب شیخ حسینی


تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی- حماسی ایران بر اساس نظریه اسطوره‌های تقویمی

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 85-107

10.22091/jls.2018.1184.1042

مریم خلیلی جهانتیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی