نویسنده = ���������� ������������ ��������������
روان شناسی شخصیت زیدری نسوی بر مبنای ابعاد درونگرایی و برونگرایی

دوره 6، شماره 10، مهر 1395، صفحه 155-173

10.22091/jls.2016.912

نسرین کریم پور؛ محمدعلی خزانه دارلو