نویسنده = ������ �������� �������������� ��������������
روابط بینامتنی رمان «فریدون سه پسر داشت» با داستان «فریدون» در شاهنامه

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 55-83

10.22091/jls.2017.531.1003

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق؛ فاطمه زمانی