نویسنده = ���������� ���������������� ��������
نقد اسطوره شناختی «گنبد سیاه» هفت پیکر نظامی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 233-252

10.22091/jls.2015.481

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری