نویسنده = ���������� �������������� ��������������
بررسی نماد در دیوان ناصرخسرو

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 147-180

10.22091/jls.2015.478

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبدوند