نویسنده = ������������������ ����������
هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 125-146

10.22091/jls.2015.477

فاطمه سلطانی؛ طاهره میرهاشمی