نویسنده = ���������������� ����������
ساختار زبانی سبک خراسانی در قصاید سروش اصفهانی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 39-76

10.22091/jls.2015.474

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه عابدینی