نویسنده = ������ �������������� ��������
فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 7-38

10.22091/jls.2015.473

عباسعلی وفایی؛ سمیه آقا بابایی