نویسنده = ���������� ���������� ������
الفاظ و تعبیرات عامیانه در غزلیات شهریار

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 113-144

10.22091/jls.2007.394

حسن اکبری بیرق؛ مریم اسدیان