نویسنده = ���������� ������������ ��������
طبیعت و شیوه به کارگیری آن در اشعار سلمان هراتی

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 197-220

10.22091/jls.2011.444

عظیم جباره ناصرو؛ سمیه نبوی