نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی عناصر داستانی در خمسه نظامی

دوره 3، شماره 5، مهر 1389، صفحه 126-155

10.22091/jls.2011.425

محمد رضا موحدی؛ الهه مزرعه شاهی