نویسنده = ������ ���� ���������������� ������ ������
شرح بیتی از نظامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1386، صفحه 53-64

10.22091/jls.2007.403

علی رضا نبی لو چهرقانی