نویسنده = ������ �������������������� ������
انواع ادبی در شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 7-22

10.22091/jls.2007.389

تقی پور نامداریان