نویسنده = ���������� ���������������� ��������
سازۀ آوایی زبان در اشعار سید حسن حسینی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 93-122

10.22091/jls.2022.7184.1334

معصومه صادقی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ زهرا قنبرعلی باغنی