نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی ابتذال و سرقات ادبی در دیوان معزی

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 119-153

10.22091/jls.2020.5510.1230

محسن شریفی صحی؛ محمد فاضلی