نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

10.22091/jls.2020.5484.1228

چکیده

علاقه به گل‌ها و گیاهان و استفاده از عناصر طبیعی در شعر به دورة خاصی تعلق ندارد. اغلب شاعران کوشیده‌اند تا با استفاده از پدیده‌های طبیعی و ترکیبات تازه‌ای که خلق می‌کنند به مفاهیم و اندیشه‌های مورد نظرشان بپردازند اما گرایش به طبیعت و گل ها و گیاهان در شعر کلاسیک با شعر معاصر تا حدودی متفاوت است؛ در شعر معاصر تجلّی طبیعت و گل‌ها و گیاهان با خصوصیات متعددی از جمله سنّت‌‌شکنی، زبان جدید، جهان‌بینی ویژه و ... همراه است. حسین منزوی (1383-1325ه.ش) از شاعران رمانتیک و تأثیرگذار دورة معاصر است که برخوردی عینی و هوشمندانه با انسان، اجتماع و طبیعت اطرافش دارد و هر چه از دوران آغازین شعر او فاصله می‌گیریم نوع بهره‌مندی او از طبیعت و عناصر طبیعی، ژرف‌تر و ساختارمندتر می‌شود و شعر احساساتی و عاشقانة آغازین شاعر به سوی اشعار اجتماعی و سیاسی ارتقا می‌یابد و از این رو واژگان، تصاویر و ترکیبات جدیدی را خلق می‌کند. هدف از این پژوهش توصیفی- تحلیلی بررسی کارکردهای گل‌ها و گیاهان در اشعار حسین منزوی است. نتیجة تحقیق نشان می-دهد که منزوی با نگرش و بیان خلّاقانه و بسامد قابل توجهی از گل‌ها و گیاهان به عنوان نقش‌مایه و نماد چند معنایی و محور ساختاری تصاویر بلاغی در جهت بیان اندیشه‌های شاعرانه، زیبایی شعر، هماهنگی و تناسب بخشیدن به اجزای کلام استفاده نموده که این امر توسعة زبانی و محتوایی را برای شاعر فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content and aesthetic functions of flowers and plants in the poems of Hossein Manzavi

نویسنده [English]

  • samere shahgoli 2

2 PhD student of Persian language and literature, Birjand University

چکیده [English]

The interest in flowers and plants and the use of natural elements in poetry do not belong to a particular period. Most poets have tried to use natural phenomena and new combinations that they create to address the concepts and ideas they want, but the tendency to nature and flowers and plants in classical poetry is somewhat different from contemporary poetry; In contemporary poetry, the manifestation of nature and flowers and plants is associated with several characteristics such as breaking tradition, new language, special worldview and so on. Hossein Manzavi (1325-1383 AH) is one of the romantic and influential poets of the contemporary period who has an objective and intelligent approach to man, society and nature around him. And as we move away from the early period of his poetry, his kind of enjoyment of nature and natural elements becomes deeper and more structured, and the poet's initial emotional and romantic poetry rises to social and political poetry, thus creating new words, images and combinations. he does. The purpose of this descriptive-analytical study is to investigate the functions of flowers and plants in the poems of Hossein Manzavi. The result of the research shows that isolation with creative attitude and expression and a significant frequency of flowers and plants as a theme and symbol of polysemy and structural axis of rhetorical images to express poetic ideas, poetic beauty, harmony and fit the components of speech use This has provided linguistic and content development for the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Contemporary Poetry"
  • " Rhetoric"
  • "Content Creation"
  • "Poetic Images"
  • "Flowers and Plants"
  • "Hossein Monzavi"
CAPTCHA Image