بازخوانی مفهوم آل در مثنوی با تأکید بر نظریۀ افق معنایی گادامر

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

10.22091/jls.2020.5040.1214

چکیده

چکیده
در شرح بیت: «دست‌ها ببریده اصحاب شمال / وانمایم رنگ کفر و رنگ آل» مولوی‌پژوهان برداشت‌های متفاوتی از اصطلاح «آل» داشته‌اند که می‌توان آن را به دو گروه تقسیم کرد. گروهی معتقدند که منظور مولانا از واژة آل، خاندان پیامبر (ص) است و گروه دیگر بر این باورند که مولوی در این بیت به موجود وهمی و ترسناک آل اشاره داشته‌است. این پژوهش با بهره‌مندی از نظریۀ افق معنایی گادامر در تأویل متن و نقش فرهنگ بومی در جهان زیست مؤلَف، واژة آل را در بیتی از مثنوی ابتدا با روش میدانی بررسی‌کرده، سپس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی یافته‌های خود را با دریافت شارحان مقایسه نموده‌است. نتایج نشان می‌دهد که شارحان محترم در برداشت‌های خود به تمام ابعاد افقِ معناییِ مؤلَف توجَه نکرده‌اند. از این‌رو نتوانستند مفهوم کاملی از واژۀ «آل» ارائه دهند.«آل»از دیدگاه فرهنگ مناطق آناتولی عروس سیاه‌چرده و زشتی است که خانواده‌اش به نیرنگ، شال سرخی را بر سرش انداخته، او را به خانة بخت می‌فرستند. به گونه‌ای که سیاهی چهرة وی در زیر رنگ سرخ نمایان نمی‌شود. بعدها این موجود به مادینۀ شرور تبدیل می‌شود. مولوی برای انتقال مفهوم زشت ریا و نفاق از این باور بومی ترکی استفاده کرده‌است. این مفهوم از طریق افق معنایی گادامر درک‌پذیرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking the concept of "Al" in Mathnawi by emphasizing Gadamer's semantic horizon theory

نویسنده [English]

  • mohsen vesaghti jalal
دانشگاه خوارزمی
چکیده [English]

Abstract
Molavi's study has had different interpretations of the term "Al" in the description of the words "the hands of the companions of the north/ vanmayim of blasphemy and the color of Al". which can be divided into two general groups. One group of scholars believe that Rumi's referring to the word al is the Prophet's family, and another group believes that Rumi was referring to the imaginary and scary creature named Al in this bit. This study examines the meaning of the word al in the folk culture of Konya, while respecting the scholars who disagree with it and concludes that Al is a black and ugly bride whose view of the family is deceitful, A beautiful red scarf was thrown at him and sent to the fortune-teller with such a trick. So that his black face was covered in red and his ugliness did not appear. The authors believe: In the above-mentioned verse, Rumi used this indigenous belief among the people of Konya to convey the ugly hypocrisy and hypocrisy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Konya folkculture."
  • Al. ." Masnavi
  • "
CAPTCHA Image