انعکاس جنس دوم در صدا و تصویر شخصیت های آثار داستانی نویسندگان زن

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد

چکیده

بسیاری از فرهنگها در جهان، دختران و زنان را به گونه‌ای تربیت می‌کنند که تنها در برخورد با مردان، تعریف شوند. اعمال و حرکات زنان با توجه به تعریف جنس اول ـ مرد ـ معنا می‌شود و نفوذ فرهنگی و تاریخی سبب‌سازی است تا در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه مردمان هر سرزمین، قوانینی در جهت مقابله با هر گونه برون‌رفت زنان از هنجارها وجود داشته باشد. سیمون دوبووار، بر آن است که هر جامعه‌ای در تلاش است تا تعریف‌هایی از زن ارائه کند و وی را جنس دوم تلقی کرده و در نهایت زن را زن تربیت کند؛ این در حالی‌است که اگزیستانسیالیسم نیز معتقد است که انسان قبل از اینکه به مرتبه وجودی «من» برسد، دیگران وجود او را غصب کرده‌اند به این ترتیب هر کس در کیفیت هستی دیگران مضمحل می‌شود و این استبداد دیگری است. از سویی به این نکته نیز تاکید می‌شود که افراد محدودی در صدد رهایی خود از این استبداد برمی‌آیند. در پژوهش پیش‌رو با توجه به اهمیت شخصیت زن در حیطه‌های ادبیات داستانی پایداری، تلاش خواهیم داشت تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به واکاوی این موضوع میان نویسندگان زن، بپردازیم و بدانیم چگونه زنان، در جامعه‌ی تصویر شده‌‌ی داستان‌های منتخب این پژوهش، زن تربیت می‌شوند. می‌توان به این نتیجه اشاره داشت که نویسندگان زن در داستان‌های خود این موضوع را غالباً به عمد و گاه ناخواسته نمایش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Second-degree reflection in the voice and image of the characters of the fictional works of female writers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Movahedi 1
  • soodabeh mehragha 2
1 qom
2 .
چکیده [English]

Many cultures in the world educate girls and women to be defined only in dealing with men. The actions and movements of women according to the definition of the first person of the man are meaning and the cultural and historical influence of making it possible for the conscious or unconscious minds of the peoples of each land to have laws to counter any kind of women's withdrawal from the norms. Simone de Beauvoir suggests that every society strives to provide a definition of a woman and consider him a second person, and ultimately trains a woman as a woman, while existentialism also believes that man before " I ", others have usurped his existence, in this way everyone in the quality of the existence of others is subjected to another, and this is another tyranny. On the one hand, it is also emphasized that few people seek liberation from this tyranny. In leading research Given the importance of female personality in the field of fictional literature, we will try to explore the female authors through an analytical descriptive analysis and to find out how women are trained in the imagery society of the selected stories of this research. . One can conclude that women's writers have frequently and deliberately displayed this issue in their stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • feminism
  • existentialism
  • sustainability literature
  • novel of war
CAPTCHA Image