دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سرقات ادبی در دیوان معزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22091/jls.2020.5510.1230

محسن شریفی صحی؛ محمد فاضلی


2. کارکرد پیشوندها و پیش‌واژک‌های فعلی در فرهنگنامه قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22091/jls.2020.5703.1242

قربانعلی ابراهیمی؛ مریم ایزدی؛ عطامحمد رادمنش


3. کارکردهای محتوایی و زیبایی شناختی گلها و گیاهان در اشعار حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1399

10.22091/jls.2020.5484.1228

سید مهدی رحیمی؛ سامره شاهگلی


4. بررسی کارکرد عناصر موسیقایی در شعر علوی معاصر (با تکیه بر اشعار سیّد حمیدرضا برقعی، محمّدجواد غفورزاده و احمد علوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22091/jls.2020.5603.1235

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ زینب شیخ حسینی