دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بحران یا انقلاب؟ «واکاوی تحول انقلاب‌محور درشعر نیما بر اساس نظریۀ« پیشرفت علم» تامس کوهن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

10.22091/jls.2020.4931.1211

موسی پرنیان؛ وحید سجادی فر؛ بیان عبدی؛ مژگان عزیزی


2. بررسی و تحلیل رفتارهای ایدئولوژیک‌ قهرمان در مقامات حریری براساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1399

10.22091/jls.2020.4952.1213

رحمت‌اله ولدبیگی


3. بازخوانی مفهوم آل در مثنوی با تأکید بر نظریۀ افق معنایی گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399

10.22091/jls.2020.5040.1214

محسن وثاقتی جلال


4. تحلیل شخصیّت سعدی بر اساس تیپ‌های شخصیتی (برون گرایی- درون گرایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1399

10.22091/jls.2020.5345.1222

علی رضا صادقی؛ محمود مهدوی دامغانی