دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. انعکاس جنس دوم در صدا و تصویر شخصیت های آثار داستانی نویسندگان زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22091/jls.2019.3787.1167

محمدرضا موحدی؛ سودابه مهرآقا


2. بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمرو شلدون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22091/jls.2019.4029.1177

رضا اشرف زاده؛ زهرا صفری جندابه


3. نقدِ بلاغی شعر مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی و ابوالقاسم لاهوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

10.22091/jls.2019.4297.1185

علی سلیمانی؛ محمود مهرآوران


4. بررسی و تحلیل تراژدی سیاوش بر مبنای نظریۀ "میتوس تراژدی" فرای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1398

10.22091/jls.2019.4473.1194

محمد فولادی؛ معصومه معارف وند


5. تکرار؛ وجه مشترک اشعار عربی و فارسی خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

10.22091/jls.2019.4078.1180

حجت اله امیدعلی


6. مظاهر سبحانی و نبوی شاه در پرتو جهان‌بینی استعاری ظل‌اللّهی در دیوان رشیدالدین وطواط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1398

10.22091/jls.2019.4352.1189

محمد احمدی


7. بررسی میزان واقع‌نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی‌اشرف درویشیان و «استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی» اثر مصطفی مستور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22091/jls.2019.3736.1164

وحید سجادی فر؛ سحر یوسفی؛ مریم رحمانی


8. نقد فیلم «ستاره است» بر اساس نظریه‌های رمان پسامدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

10.22091/jls.2019.3999.1174

شیرزاد طایفی؛ محمّدحسین رمضانی فوکلائی


9. بازتاب تأثیر موسیقی واژگان در ایجاد فضای حماسی در برزونامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22091/jls.2020.4594.1200

رضا گورویی؛ محمدرضا صالحی